Beste leden,

Het corona virus zorgt ervoor dat het jaar 2020 voor de gehele maatschappij maar ook voor voetbalvereniging Schagen United niet loopt zoals we dat allemaal graag zouden zien.

Doordat er voorlopig (weer) geen competities worden gespeeld en het voor de senioren nauwelijks mogelijk is om de trainingen voort te zetten zijn er geluiden over de (on)redelijkheid van het in rekening brengen van de volledige contributie. Hieronder zullen wij één en ander toelichten.

Het voetbalseizoen 2019/2020 (lopende van 01-07-2019 t/m 30-06-2020) is inmiddels financieel afgerond en hebben we als club afgesloten met een negatief resultaat. Dit komt met name door het resultaat van de kantine dat begroot was op € 53.000 en uiteindelijk maar € 30.700 heeft opgebracht, een tekort dus van € 22.300. Gelukkig hebben hogere sponsorinkomsten en een COVID19-tegemoetkoming vanuit het ministerie het verlies tot een minimum teruggebracht, per saldo nagenoeg nihil.

Een voetbalvereniging is voor en door de leden. Dit komt mede tot uiting in de algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de leden besluiten nemen door het geven van hun goedkeuring op voorstellen middels stemming. Zo hebben de leden in november 2019 hun goedkeuring gegeven voor de huidige contributie. Uiteraard wist niemand toentertijd wat ons te wachten stond door het Corona virus.

Zoals gezegd vormen wij met zijn allen de club: voetballers, trainers en vrijwilligers. De bestuurders zijn vrijwilligers die door de leden zijn gekozen om de club te besturen. Feitelijk doet het bestuur niets anders dan het beleid uitvoeren volgens het beleidsplan dat is goedgekeurd door de leden. Eén van de zaken is het beheren van een goed huishoudboekje. Dit betekent dat er voldoende inkomsten moeten zijn om alle uitgaven te kunnen betalen. Hierbij dienen de kosten in de hand te worden gehouden en proberen we de inkomsten te optimaliseren. De club wil geen winst maken zoals een commerciële instelling maar wil wel een spaarpotje hebben voor onverwachte uitgaven en verder voldoende inkomsten om alles te kunnen betalen. In principe is het huishoudboekje niet veel anders als bij u thuis.

Als club hebben we een aantal vaste lasten die we elk jaar moeten betalen en waartegenover dus  inkomsten moeten staan willen we kunnen blijven bestaan. We willen dit graag concreter maken door deze vaste lasten per lid te berekenen. De vereniging bestaat op dit moment uit afgerond 1.000 leden.

Vaste lastenBedragBedrag per lid
Accommodatiefonds gemeente (afdracht € 30 per lid)30.00030
KNVB contributie (o.a. lidmaatschap, verzekering, scheidsrechters)27.00027
Huur complex gemeente (sportvelden en kantine)13.00013
Energiekosten + water30.00030
Belastingen gemeente (WOZ, waterschap, riool)6.0006
Onderhoud sportvelden/onderhoud gebouw10.00010
Telefoon + internet/software/verzekering/bankkosten15.00015
Spelmaterialen (doelen, ballen, etc.)20.00020
Kosten wedstrijdkleding per jaar15.00015
Kosten zaalvoetbal (huur hal jeugd en kosten SZVV/KNVB)12.00012
Kosten trainers-/vrijwilligersorganisatie85.00085
Overige kosten7.0007
-/- Sponsorinkomsten-/- 75.000-/- 75
-/- Subsidie jeugdleden (€ 30 per jeugdlid t/m 17 jaar)-/- 22.000-/- 20
Totaal175.000175

Het voorgaande laat zien dat de vaste lasten gemiddeld € 270 per lid bedragen. Doordat de club veel sponsorinkomsten heeft en er voor de jeugdleden een subsidie vanuit de gemeente wordt ontvangen resteert per saldo een bedrag aan lasten van € 175 per lid. Aangezien de gemiddelde contributie voor het seizoen 2020/2021 € 148 per lid bedraagt komen we uiteindelijk € 27 per lid tekort. Dit tekort wordt normaliter elk jaar ruimschoots gedekt vanuit de kantine inkomsten. Hierdoor is het mogelijk om elk jaar nog wat extra uitgaven te doen voor leuke activiteiten, trainersopleidingen, feestelijkheden, etc. Hiervan is op dit moment helaas echter geen sprake.

Conclusie: mocht de kantine dus niet open kunnen dit seizoen dan komen we als club € 27.000 tekort in het huishoudboekje! Gelukkig zijn we een financieel gezonde vereniging en kunnen we dit tekort opvangen omdat we in het verleden gespaard hebben (zogenaamde reserves). U zult als lid begrijpen dat wij het: 1) als bestuur niet verantwoord vinden om met de huidige vooruitzichten af te zien van het innen van de volledige contributie zoals vastgesteld door de leden op de laatste ledenvergadering en 2) wij hiertoe als bestuur ook niet bevoegd zijn omdat zoals eerder gezegd de ledenvergadering beslist over de hoogte van de contributie. 

Binnenkort zal weer de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze kenbaar maken voor de vergadering en zullen wij hierop reageren. Ook zal in de vergadering de contributie worden vastgesteld voor het volgende seizoen. Dit zal gebeuren door stemming tijdens de vergadering door de leden op voorstellen van het bestuur danwel van de leden.

Wij hopen dat half januari de competitie weer gaat starten en dat we tot eind juni door kunnen voetballen en zo de competitie nog grotendeels kunnen afronden. Wij willen ook nog vermelden dat binnen de jeugd heel veel georganiseerd wordt en het aanbod eigenlijk bijna op gelijk niveau is. Voor de senioren is het jammer genoeg anders. Wij hebben met steun van de Vrienden van Schagen United 4 voetvolley netten kunnen aanschaffen en nu er weer met 4 spelers getraind mag worden kunnen die gebruikt worden door de senioren.

Hopende u hiermee meer inzicht gegeven te hebben in de samenstelling van de contributie en de besluitvorming hieromtrent zouden wij u graag verwelkomen op de jaarlijkse ledenvergadering waar u uw stem kan laten gelden!

Met sportieve groet, het  bestuur.