Vragen over contributie

Er zijn bij het bestuur diverse vragen binnengekomen omtrent contributie en het niet of minder kunnen voetballen als gevolg van de maatregelen ons opgelegd door de overheid.

Op zich begrijpelijke vragen die we middels dit centrale bericht proberen toe te lichten.

Het bestuur

HHR – wat is dat?

In het Huishoudelijk Reglement, kortweg HHR genoemd worden alle zaken geregeld die niet in de statuten van de vereniging zijn geregeld. In de statuten zijn de belangrijkste zaken geregeld zoals verantwoordelijkheden van bestuur maar ook van de leden. Wie heeft er stemrecht en hoe vindt de besluitvorming plaats.

De HHR is dus aanvullend op de statuten en wordt door de ALV, de ledenvergadering besloten. De HHR kan in tegenstelling tot de statuten worden aangepast maar de leden hebben daar invloed op tijdens de ALV

Welke zaken staan er zoal in de HHR?

  • Hoe is de vereniging georganiseerd (Organigram)
  • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de diverse commissies
  • Welke ‘soorten’ leden kennen wij
  • Diverse beleidsnotities zoals alcohol- en rookbeleid
  • Lief & leed beleid

Hier kunt u het complete HHR downloaden

Uitnodiging – bericht van bestuur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Schagen United

Beste leden en vrijwilligers van Schagen United

Zoals wij al eerder hebben aangegeven en zoals u zult begrijpen is het houden van een fysieke algemene ledenvergadering niet toegestaan en verantwoord. Desalniettemin moeten wij een algemene ledenvergadering organiseren. Wij hebben de situatie aangekeken en besloten de vergadering via google Meet te houden.

De vergadering zal gehouden worden op maandag 30 november en aanmelden kan via deze website 

Op deze website vindt u ook alle documenten (zoals notulen vorige alv, Agenda en concept huishoudelijk reglement) met betrekking tot de vergadering en uitleg over de wijze waarop wij zullen vergaderen.

Verkiezing bestuursleden

Op de agenda staat ook het agendapunt “Verkiezing bestuursleden”. Conform het rooster van aftreden zijn de secretaris en een bestuurslid voetbal aftredend. Beide leden stellen zich herkiesbaar en het huidige bestuur is daar blij mee.

Kandidaat bestuursleden kunnen zich melden via info@schagenunited.nl. Conform onze statuten (artikel 9 lid 2) moeten kandidaten wel gesteund worden door tenminste 3 leden. Verder verzoeken wij kandidaten zich tenminste één week vóór de algemene ledenvergadering zich te melden.

Mocht u verder naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben dan kunt u die stellen via info@schagenunited.nl.

Wij hopen u te mogen begroeten op 30 november.

Het bestuur van Schagen United.